Pre-plan

Plan.

Let's meet tomorrow to pre-plan.

The douchebag who said this probably also said Resources, ubiquitous, or bio break.