Pre-plan

Plan.

Let's meet tomorrow to pre-plan.

The douchebag who said this probably also said 911, synergy, synergize, or tweak.